ชื่อผู้ซื้อ      
      ที่อยู่เลขที่    ตรอก/ ซอย     ถนน   
      ตำบล    อำเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
       ชื่อผู้ติดต่อ      เบอร์โทรศัพท์       Email :  
     
       หมายเหตุ  
     
         
         
  แบบฝึกเตรียมความพร้อมกับลุงฮูก                                                     อนุบาล-ประถมศึกษา ราคา จำนวน รวมเงิน  
แบบทดสอบทักษะทางการเรียนรู้ (แบบทดสอบก่อนฝึก) 150.-    
  แบบฝึกเตรียมความพร้อมกับลุงฮูก      
1. ด้านการจำ การจำแนกภาพทางสายตา 150.-
2. ด้านการจำ การจำแนกทางการฟังและุการเรียงลำดับ 160.-
3. ด้านทิศทาง และการจัดกลุ่มสัมพันธ์ 180.-
4. ด้านกิจกรรมสหสัมพันธฺ์ จำนวน ตัวเลขและการเปรียบเทียบ 200.-
แบบฝึกเตรียมความพร้อมกับลุงฮูก  (แบบทดสอบหลังฝึก) 150.-
      ราคา/ชุด
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อมกับลุงฮูก      
เกมเตรียมความพร้อม 1 เกมจำแนกภาพ 200.-
เกมเตรียมความพร้อม 2 : เกมจำแนกพยัญชนะ 200.-
เกมเตรียมความพร้อม 3 : เกมการฟัง 200.-
เกมเตรียมความพร้อม 4 : เกมจำแนกพยัญชนะ 200.-
เกมเตรียมความพร้อม 5 : เกมการจัดกลุ่มสัมพันธ์ 200.-
เกมเตรียมความพร้อม 6 : เกมการเรียงลำดับ 200.-
เกมเตรียมความพร้อม 7 : เกมจำนวนและตัวเลข 200.-
เกมเตรียมความพร้อม 8 : เกมการเปรียบเที่ยบ 200.-
    ราคา/ชุด
 
           
 
     แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก                                                                       ประถมศึกษาปีที่ 1-3        
แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก      
1. แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม1 : รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 190.-
2. แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม2 : สะกดคำ จำความหมาย กระจายคำ 230.-
3. แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม3 : เรียงร้อยถ้อยคำ สร้างสรรค์ประโยค 160.-
4. แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม4 : จับใจความสำคัญ สร้างสรรค์งานเขียน 140.-
    ราคา/ชุด
   CD-ROM เกมเตรียมความพร้อมกับลุงฮูก       
เกมการอ่าน 1 : การอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 400.-
เกมการอ่าน 2 : การอ่านคำ 400.-
เกมการอ่าน 3 : การอ่านข้อความและการอ่านจับใจความสำคัญ 400.-
กิจกรรมสหสัมพันธ์ 400.-
เกมการเขียน1 : การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณ์ยุกต์ 400.-
เกมการเขียน2 : การเขียนคำ ประโยค และเรื่องราว 400.-
อ่านเรียนเขียนคล่อง : รู้จักคำ จำตัวสะกด 400.-
    ราคา/ชุด
   
               
 
    แบบฝึกชุดบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ        
เรื่องที่ 1 : จำนวนและตัวเลข จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 / การเขียนตัวเลขไทยแสดงจำนวน
จำนวนนับ 11 ถึง 100 / จำนวนไม่เกิน 10,000
การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวน
800.-
เรื่องที่ 2 : การบวกและโจทย์ปัญหา

การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 100 และไม่มีการทด
การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทด

440.-
เรื่องที่ 3 : การลบและโจทย์ปัญหา การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10
การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 และไม่มีการทด
การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 และมีการกระจาย
420.-
เรื่องที่ 4 : การคูณและโจทย์ปัญหา ความหมายของการคูณ และการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
การคูณจำนายไม่เกินสามหลัก
500.-
เรื่องที่ 5 : การหารและโจทย์ปัญหา ความหมายของการหาร และความสัมพันธ์กับการคูณ
การหารทีตัวหารมีหนึ่งหลัก
การหารที่ตัีวหารมีสองหลัีก
540.-
สื่อการเรียนการสอน ชุดหลักเม็ดนับแสดงจำนวน 1350.-
CD-ROM คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ 400.-
    ราคา/ชุด
 
 
 
  กลุ่มพัฒนาทักษะการสังเกตุและการจำ 400  
  กลุ่มพัฒนาทักษะการอ่านคำ 400
  กลุ่มพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ 400
  กลุ่มพัฒนาทักษะการเขียน 400
  กลุ่มพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 400
  แบบทดสอบ 500
      ราคา/ชุด
     
 
 
  มาตรฐาน ภาษาไทย 1 : แผ่น 1   300  
มาตรฐาน ภาษาไทย 1 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน ภาษาไทย 2 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน ภาษาไทย 2 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน ภาษาไทย 3 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน ภาษาไทย 3 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน ภาษาไทย 4 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน ภาษาไทย 4 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน ภาษาไทย 5 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน ภาษาไทย 5 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน ภาษาไทย 6 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน ภาษาไทย 6 : แผ่น 2   300
      ราคา/ชุด
     
 
 
  มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 1 : แผ่น 1 300  
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 1 : แผ่น 2 300
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 2 : แผ่น 1 300
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 2 : แผ่น 2 300
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 3 : แผ่น 1 300
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 3 : แผ่น 2 300
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 4 : แผ่น 1 300
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 4 : แผ่น 2 300
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 5 : แผ่น 1 300
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 5 : แผ่น 2 300
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 6 : แผ่น 1 300
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 6 : แผ่น 2 300
      ราคา/ชุด
     
 
 
  มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 1 : แผ่น 1   300  
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 1 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 2 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 2 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 3 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 3 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 4 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 4 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 5 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 5 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 6 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 6 : แผ่น 2   300
    ราคา/ชุด
     
 
 
  มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 1 : แผ่น 1   300  
มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 1 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 2 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 2 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 3 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 3 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 4 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 4 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 5 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 5 : แผ่น 2   300
มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 6 : แผ่น 1   300
มาตรฐาน คณิตศาสตร์ 6 : แผ่น 2   300
    ราคา/ชุด
     
 
 
  MATH TEST 1 : แผ่น1   300  
MATH TEST 1 : แผ่น2   300
MATH TEST 2 : แผ่น1   300
MATH TEST 2 : แผ่น2   300
MATH TEST 3 : แผ่น1   300
MATH TEST 3 : แผ่น2   300
MATH TEST 4 : แผ่น1   300
MATH TEST 4 : แผ่น2   300
MATH TEST 5 : แผ่น1   300
MATH TEST 5 : แผ่น2   300
MATH TEST 6 : แผ่น1   300
MATH TEST 6 : แผ่น2   300
    ราคา/ชุด
     
 
 
  Audio CDเรียนรู้ครื้นเครงเพลงภาษาไทย 200  
Audio CDเรียนรู้ครื้นเครงเพลงภาษาอังกฤษ1 200
Audio CDเรียนรู้ครื้นเครงเพลงภาษาอังกฤษ2 200
Audio CDเรียนรู้ครื้นเครงเพลงภาษาอังกฤษ3 200
CD-ROM เรียนรู้ครื้นเครงเพลงภาษาไทย 300
CD-ROM เรียนรู้ครื้นเครงเพลงภาษาอังกฤษ1 300
CD-ROM เรียนรู้ครื้นเครงเพลงภาษาอังกฤษ2 300
CD-ROM เรียนรู้ครื้นเครงเพลงภาษาอังกฤษ3 300
CD-ROM นิทานคำกลอนสอน  คุณธรรม 400
CD-ROM นิทานคำกลอนสอน จริยธรรม 400
CD-ROM นิทานคำกลอนสอน คติธรรม 400
CD-ROM รู้คิดรู้ธรรม 400
CD-ROM เด็กไทยนิสัยดี 400
    ราคา/ชุด